Az év utolsó nap­ján gyak­ran teszünk olyan foga­dal­ma­kat, ami­ket aztán nem tudunk betar­tani. Ez az öt dolog viszont az egész csa­lád éle­tére pozi­tív hatás­sal lesz, tehát érde­mes oda­fi­gyelni rájuk.

1. Töb­bet neve­tek a gyerekeimmel

És nem­csak, hogy neve­tünk, de haho­tá­zunk, röhö­günk, gur­gu­lá­zunk, annyira, hogy köz­ben a köny­csep­pek cso­rog­nak az arcun­kon és a hasun­kat fog­juk. A neve­tés pedig amel­lett, hogy felejt­he­tet­len emlé­ke­ket teremt, remek stresszoldó is.

2. Új csa­ládi hagyo­má­nyo­kat teremtek

Az ünne­pek a tra­dí­ci­ók­tól lesz­nek olyan meg­hit­tek és sok­szor a leg­ap­róbb dol­gok segí­te­nek a leg­em­lé­ke­ze­te­sebbé tenni egy-egy szü­li­na­pot, vagy kará­csonyt. Jövőre biz­to­san megint meg­néz­zük a Dió­törőt a téli szü­net­ben és remél­hető­leg ezután még sok-sok éven át.

asp_620_ujev2

 

asp_620_ujev3

 

asp_620_ujev4

3. Több­ször meg­öle­lem őket – csak úgy

Az öle­lés nem csak a gye­re­kekre van jó hatás­sal, hanem rám is. Ezért ezen­túl sok­kal töb­bet fogom meg­ölelni őket, min­den ok nélkül.

4. Töb­bet dicsé­rem a gyerekeimet

Dicsé­re­tet nem csak a győ­ze­lem az úszó­ver­se­nyen, vagy az ötös matek­dol­go­zat érde­mel. Az erő­fe­szí­tést, a hoz­zá­ál­lást ugyan­úgy érté­kelni kell. Min­den nap van miért meg­dí­csérni a gye­re­ke­ket és emlé­kez­tetni őket, mennyire büsz­kék is vagyunk rájuk.

5. Kibe­szé­lem magam­ból a problémákat

A gye­rek­ne­ve­lés nem fák­lyás menet, min­dig van­nak mély­pon­tok, ami­kor az ember leg­szí­ve­seb­ben ordí­tana. De legyen az a cél, hogy a prob­lé­mát minél hama­rabb meg­be­szél­jük, hogy onnan­tól megint a pozi­tí­vu­mokra koncentrálhassunk.

(forrás: szeretlekmagyarorszag)